धक्कादायक ! कोंबड्याची झुं-ज सोडवताना पो लीस अधिकाऱ्याचा झाला मृ त्यू, संपूर्ण घटना वाचल्यावर तुमचाही बसणार नाही विश्वास….

धक्कादायक ! कोंबड्याची झुं-ज सोडवताना पो लीस अधिकाऱ्याचा झाला मृ त्यू, संपूर्ण घटना वाचल्यावर तुमचाही बसणार नाही विश्वास….

प्रा-ण्यांच्या स्प-र्धा ह्या आपल्याला प्रत्येक देशात बघायला मिळतात. प्रत्येक देशात वेगळ्या वेगळ्या प्रा-ण्यांची स्प-र्धा घेण्याची प्रत्येक देशाची रीत आहे. जगभरात अनेक देशांमध्ये विविध प्रकारच्या प्रा-ण्यांमध्ये स्पर्धा आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतात. अशाच पद्धतीने फिलीपाइन्समधील ( Philippines) सान जोसे या शहरामध्ये चक्क कों-बड्यां-ची लावतात.

हा एक स्पर्धेचा भाग असतो. असाच या देशात कों-बड्याच्या झुं-ज लावण्यावर या देशात प्रति-बंध देखील लागू आहे. परंतु गुपचूप ल-पूनछपून तेथील लोक ही स्पर्धा सुरू करत असतात. सुरू असलेली झुं-ज थांबवण्यासाठी गेलेल्या एका पो-लीस अधिकाऱ्याचा मृ-त्यू झाल्याची घटना येथे घडली आहे. या देशात गु-पचूप सुरु असलेल्या बे-कायदेशीर कों-बड्याच्या झुं-जीवर पो-लिसांनी अ-चानक धा-ड मा-रली. परंतु छा-पा टा-कल्यावर तिथे जे काही घडले ते जरा वि-श्वास न ठेवण्यासारखे आहे.

ज्यावेळी पो-लिसां-नी कों-बड्यां-च्या झुं-जीवर छा-पा मा-रला होता तेव्हा ज्यांनी ही झुं-ज आयोजित केली होती त्यांचेवर काय-देशीर का-र्यवाही होणार होती. त्यावेळी पो-लि-सांकडून उपस्थितांचे जबाब नोंदविण्याचे पो-लिसांचे काम सुरू होते. त्यावेळी कोंब-ड्याच्या पा-यावर असलेला धा-रदार ब्ले-ड पो-लीस अधिकारी लेफ्टिनंट ख्रिस्टिचन बोलॉक यांच्या डाव्या पा-याच्या नसेला लागल्याने त्यांच्या पा-यातून मोठ्या प्रमाणात र-क्तस्स्रा-व होऊ लागला होतो. यामध्ये अधिक र-क्त गेल्याने त्यांचा मृ-त्यू झाला.

फिलिपाइन्स मध्ये स्पर्धेतील या कों-बड्यां-च्या झुं-जीला ‘तुपडा’ असे म्हणतात. या स्पर्धे-ला तेथील स-रकारची प-रवानगी नसून हा खेळ स्थानिक पातळीवर लोकप्रिय आहे. या झुं-जीवर लोक स-ट्टादेखील खेळतात. येथील लोकांचा हा खेळ खूपच आवडत खेळ आहे.

कों-बड्याच्या पायाला बां-धतात ब्ले-ड :- या ठिकाणी होणाऱ्या ल-ढाईमध्ये कों-बड्या-च्या पा-याला ब्ले-ड बांधले जात असते. त्यामुळे या कों-बड्याच्या झुं-जीत अं-त खूप वाईट असतो. कारण कोणतातरी एक कों-बडा मृ-त्यूमु-खी पडतोच.

को-रोना च्या सं-सर्गाच्या पा-र्श्वभूमीवर क्रीडा खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनावर बं-दी घालण्यात आली आहे. सरकारने बं-दी घातली असूनदेखील इथे कों-बड्यांची झुं-ज सुरू होती. त्यावेळी पो-लिसांना- हे समजले नंतर त्यांनी येथे अचानक छा-पा टाकला होता व ही का-रवाई केली होती.

यामध्ये पो-लिसांनी सं-धि-तांवर स्पर्धा आयोजित करणारावर का-रवाई केली असून तीन ज-णांना या प्रकरणात अ-टक देखील करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोन कों-बडे देखील पो-लिसांनी ज-प्त केले आले.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *