VIP क’स्टमर’साठी एयर हो’स्टेस सर्व्हिस देण्यासोबत ‘हे’ही’ करतात काम, पहा ओ’ठां’वर लि’प’स्टिक लावून क’स्टम’रला…

VIP क’स्टमर’साठी एयर हो’स्टेस सर्व्हिस देण्यासोबत ‘हे’ही’ करतात काम, पहा ओ’ठां’वर लि’प’स्टिक लावून क’स्टम’रला…

विमान प्रवास करणे अनेकांचे स्वप्न असते. सर्वांनाच विमानाने प्रवास करणे जमत नाही. हे हे’रून केंद्र सरकारने काही दिवसांपू’र्वी जिल्हा स्तरावर विमानसेवा सुरू केली आहे. या विमानसेवेला डोमेस्टिक विमान सेवा असे म्हणतात. ही विमानसेवा आता काही प्रमाणात चांगल्या प्रकारे चालत आहे.

मात्र, को’रो’ना म’हा’मा’रीमुळे गेल्या काही दिवसां’पासून सर्व सेवा या बं’द पडल्या आहे. त्यामुळे याचा फ-टका विमानसे’वेला देखील फ-टका बसला आहे. विमान सेवा मध्ये काम करणारे कर्मचारी देखील यामुळे बे’रो’जगार झालेले आहेत. विमानसेवा सुरू असताना त्यामध्ये किचनमध्ये काम करणारे एअर हो’स्टेस, पायलट, क्लीनर से’वकांचा समावेश असतो.

गमतीचा भाग सोडला तर एअर हो-स्टेस ही महत्वाचा घ’टक असते. विमानामध्ये एअर हो-स्टेस हिला सर्व प्रकारच्या क-स्टमरला हॅ’ण्डल करावे लागते. विमानामध्ये बिझनेस क्लास आणि इ-कॉनॉमी क्लास असे असतात. इ-कॉनॉमी क्लासम’ध्ये सामान्य प्रवासी बसलेले असतात. तर बिझनेस क्लासमध्ये क-स्टमर बसलेले असतात.

बिझनेस क्लास’मधील क’स्टम’रसाठी एअर हो’स्टेसला वेगळ्या प्रकारे प्र’शिक्षित करण्यात येते. यामध्ये एअर हो’स्टे’सच्या मेकअप पासून ड्रे’स कोड पाळावा लागतो. तसेच त्यांचे हेअर स्टाईल देखील विशिष्ट प्र’कारे अ’सावी लागते. तसेच लि’पि’स्टि’क त्यांचे त्यांना खास प्रकारे ठेवावे लागते.

तसेच लि’पिस्टि’क बाबत त्यांना वेळो-वेळी लक्ष द्यावे लागते आणि लि’पि’स्टिक त्यांना वेळो’वेळी सेट देखील करावे लागते. क-स्टम’रला आ-कर्षित करण्यासाठी त्यांना लि-पिस्टि’क ट्रे-निंग देण्यात येते. तसेच बिझनेस क्लासमध्ये प्र’वाशां’च्या मा’गणी’नुसार दा’रू’च्या वेगवेगळ्या ब्रँ-ड बा-बतदेखील माहिती ठेवावी लागते.

यासाठी देखील त्यांना ट्रे-न करण्यात येते. तसेच एअर हो-स्टेस यांना काही कमी-जास्त झाले तर बिझनेस क्लास मधील ग्रा’हकांचे सगळे ऐकाव लागते. त्यामुळे त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग देण्यात येते. वेगवे’गळ्या देशा’नुसार वेगवे’गळ्या प्र’था या एअर हो-स्टेस साठी बनवलेल्या आहे.

तसेच त्यांच्या’साठी वेगवे’गळे नियम देखील करण्यात आले आहेत. त्याचा देशाच्या प्रो-टोकल प्रमाणे त्यांना वागावे लागते. तेथील नियम वेगळ्या पद्धतीचे असू शकतात. पा-श्‍चात्त्य देशांमध्ये एअर हो-स्टेस साठी नि-यम वेगळ्या प्रकारचे आहेत.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *