प्रसिद्ध प्रव’चनकार ज’या कि’शोरी शे’वटी ल’ग्न क’रणारच ? पहा हवा आहे अ’सा मु’लगा ज्याने आ’जपर्यंत ए’काही मु’लीसोबत….

प्रसिद्ध प्रव’चनकार ज’या कि’शोरी शे’वटी ल’ग्न क’रणारच ? पहा हवा आहे अ’सा मु’लगा ज्याने आ’जपर्यंत ए’काही मु’लीसोबत….

ज’या कि’शोरी भारतातील प्रसिद्ध प्र’वचनकारां’पैकी एक आहे. जया किशोरी या प्र’चवना बरोबर प्रे’रणादा’यी भा’षणासा’ठीही ओळखली जाते. इतकेच नाही, तर तिचा आ’वाजही खू’प गो’ड असून, तिच्या भ’जनांनी लाखो लो’कांना मं’त्रमु’ग्ध केले आहे.

जया किशोरी या भ’गवान श्रीकृष्णा’च्या भक्त असून, त्यांनी श्री’कृष्णाला समर्पित असलेली अनेक भक्तिगीते तिने गायली आहेत. माहिती’नुसार जया किशोरीचा ज’न्म १३ जुलै १९९५ रोजी झाला आहे. जया किशोरी यांनी स्वतः ७ वर्षांच्या अ’सता’नाच्या आ’ध्यात्मा’शी जो’डून घेतले होते.

जया किशोरीचा असा वि’श्वास आहे की जो व्यक्ती ल’ग्नाचा निर्णय त’त्काळ घेते, परंतु कधी’कधी तो दी’र्घका’ळ सं’बं’ध टि’कवून ठेवण्यास अस’मर्थ असतो. असे म्हणतात की सं’बं’ध तु’टण्यामा’गील मुख्य कारण म्हणजे लो’क एक’मेकांना समजून घेत नाहीत.

ज’या कि’शोरी म्हणते की लग्ना’चा नि’र्णय मना’पासून तसेच पूर्ण विचार करून घेतला गेला पाहिजे. ल’ग्ना’विषयी जया किशोरी पुढे सांगते की ल’ग्नाचा अर्थ असा आहे की आ’पल्याला एका व्य’क्ती सोबत एकाच छ’ताखा’ली ज’गावे लागेल. त्यासाठी त्या व्य’क्तीचे स्वरूप समजून घ्या.

आपण त्याचा स्वभा’व पूर्णपणे स्वीकारू श’कत असाल तर फक्त ल’ग्न करा किंवा नाही तर वे’ळ घ्या. ज’या कि’शोरी म्हणते की जेव्हा आपण ए’खाद्या’ला भे’टता तेव्हा सुरुवाती’ला आपल्या’ला त्याच्या’बद्दल सर्व काही आवडते. जर तुम्हाला ए’खाद्यास ओळखाय’चे असेल तर त्याच्याशी खू’प बोलावे.

कारण त्याची बो’लीच सांगेल की तो को’णत्या प्रका’रची व्य’क्ती आहे, म्हणूनच समोर’च्या व्य’क्तीचे स्वरूप समजून घेणे महत्वाचे आहे. ज’या कि’शोरीची ओ’ळखच एक प्र’वचनकार म्हणून आहे. त्यामुळे तिचे प्र’वचन ऐकायला लो’क नेहमी ग’र्दी करतात.

कु’टुंबात धा’र्मिक वा’तावरण असल्याने त्याचा चांगला प’रिणाम ज’या कि’शोरी यांच्या म’नावर झाला. तिच्या आजीकडून तिला लहानपणी भगवान श्रीकृष्णाच्या अनेक गोष्टी ऐकायला मिळाल्या. त्यामुळेच तिचा कृ’ष्णाच्या भक्ती’मध्ये रस वाढू लागला.

तिचे अनेक भजनं लोकप्रिय झा’लेली आहेत आणि तिला ऐ’कणारे को’ट्यव’धी चाहतेही आहेत. तिच्या भजनाचे आता अ’ल्बम’ही आलेले आहेत. गु’गलवर’ती तिच्या भ’जनांसो’बतच तिच्या वैयक्तिक आ’युष्यावि’षयीची माहिती मोठ्या प्रमाणात शो’धली जाते. तिचे वय, वै’वाहिक आ’युष्य, पती याबद्दल माहिती खूप वेळा सर्च केली जाते.

तिच्या वै’यक्तिक आ’युष्याची माहिती अशी आहे की, तिचे अजून लग्न झालेले नाही. मात्र, मि’डीयाला दिलेल्या मु’लाखतीत तिने असं म्हणले होते की, योग्य वेळी मी ल’ग्न करेन. ज’या कि’शोरी या आपल्या प्र’चवना’तून येणारा नि’धी उदयपूर येथील नारायण सेवा ट्र’स्टला दा’न करते.

तिच्या प्र’चवनाम’धून येणाऱ्या पै’शातून दि’व्यां’ग व्य’क्तींना मदत केली जाते. या ट्र’स्टकडून गरीब विद्यार्थ्यां’च्या शि’क्षणाचा आणि जेवणा’चीही काळजी घेतली जाते. जया किशोरी’च्या यू’ट्यू’ब चॅ’नलवर ४ ला’खां’पेक्षा जास्त लो’कांनी स’बस्क्रा’ईब केले आहे आणि फे’सबुकव’रही तिच्या पेजवर ला’खो लोक जो’डलेले आहेत.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *