प-त्नी जरी ‘या’ फो-टोमध्ये ह-स-त असली, तरी प-तीने ‘हा’ फो-टो पाहून ल-गेच-च घेतला घ-टस्फो-ट

प-त्नी जरी ‘या’ फो-टोमध्ये ह-स-त असली, तरी प-तीने ‘हा’ फो-टो पाहून ल-गेच-च घेतला घ-टस्फो-ट

आपण सध्या समाजात बऱ्याच अश्या घ-ट-ना बघत आहोत की किरकोळ कारणावरून पती आणि पत्नी मध्ये प्र-स्ता-पित असलेले प्रे-माचे स-बं-ध इतक्यात किरकोळ कारणावरून नाहीसे होतात. आणि कोणत्याही किरकोळ कारणावरून पती पत्नी एकमेकां पासून कायमचे दू-र होतात. त्यामागील त्यांचे नि-र्णय घेण्याची क्ष-म-ता देखील इतकी प्र-ब-ळ असते की शुल्लक कारणावरून पती पत्नी अगदी टो-का-चा निर्णय घेतात.

आपण आज अशाच एका घ-टने बाबत माहिती करून घेणार आहोत. झाले असे की पत्नीचा बे-ड मधील एक फोटो पतीने बघितला आणि पाहता क्षणीच पतीने पत्नीला थेट तिला सो-डचि-ठ्ठी देण्याचा अं-तिम निर्ण-य घेतला. फा-रक-त देण्याचं कारण तुम्हालाही या फोटो मध्ये दिसेलच. पुन्हा एकदा हा फोटो सोश-ल मी-डियावर व्हायरल मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

या फोटो मध्ये दिसणाऱ्या प-त्नीचा पती त्यांचे लग्नानंतर काही दिवसांनी, ऑफिस मधील कामा च्या निमित्ताने थोडे दिवस दुसऱ्या शहरात गेलेला होता. बाहेरगावी कामानिमित्त गेलेल्या पतीने प-त्नीला स-रप्राइ-ज देण्याचे ठरविले. यानंतर तो पत्नीला स-रप्राई-झ देण्यासाठी अचानक बाहेर गावा वरून घरी परततो. घरी परत येण्याच्या अगोदर पतीने पत्नीला जरा देखील चु-णूक लागू दिली नाही.

पती अचानक घरी परतला, तेव्हा त्याने घरात प्रवेश करताच पत्नीचा एक फोटोही मोबाईल मध्ये कै-द करून घेतला होता. त्या वेळी सर्व काही सुरळीत सुरू होते. परंतु यानंतर पतीने काही दिवसा नंतर सहजच रिकाम्या वेळात ऑफिसमध्ये पत्नीचा फोटो व्यवस्थित झू-म करून पाहिला आणि त्याला त्या फोटोतील र-हस्यमय गुपित निदर्शनास आले आणि ध-क्काच बसला, नंतर त्याने तो एक फोटो पाहून लगेचच पत्नीला सो-डचिठ्ठी दिली.

या फोटोमध्ये उजव्या बाजूला बे-डवरील गादीखाली एका पुरूषाचा चेहरा पतीला फोटो झू-म करून बघितल्यावर दिसला. तुम्हालाही आता तो फोटो मधील र-हस्य दिसत असेल. जेव्हा या पत्नीचा पती अचानक परतला तेव्हा पत्नीने आपल्या मित्राला गादीखाली लपवलं असावं, असा आहे तो म-नोरंजक कि-स्सा. मात्र फो-टोशॉ़-पच्या मदतीने असे चेहरे लावून सोशल मीडियावर कि- स्से रंगवता येतात. यामुळे अशा कि -स्से हे गंमतीनेच घेतलेले बरे.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *