नवरा बा-यकोच्या प-र्समधून काढत होता पेन, हातात आली अशी वस्तू की पाहून तुमचेही उ-डतील हो-श.

नवरा बा-यकोच्या प-र्समधून काढत होता पेन, हातात आली अशी वस्तू की पाहून तुमचेही उ-डतील हो-श.

असे म्हटले जाते की पती-पत्नीचे नाते खूप आत्मविश्वासु व शुद्ध असते. परंतु कधीकधी असेही दिसून येते की पती-पत्नीमधील क-टुता तिच्या विश्वासामागील कारण आहे. कारण जर या नात्यावर विश्वास नसेल तर हे नातं आणखी एक पाऊल पुढे जाऊ शकत नाही व जास्त दिवस टि-कू देखील श-कत नाही.

त्याच वेळी पती प-त्नीमध्ये अशी अनेक वि-चित्र दु-र्दै-वी प्र-करणे ऐकली जातात. आजही असेच काही घडले आहे. नुकतेच जा-म्बीयाच्या को-र्टा-तुन एक प्र-करण समोर आला आहे. हे एक वि-चित्र प्र-करण आहे ज्यात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या इ-न-रवि-यर मध्ये ला-ल मि-रची र-ग-डली.

इतकेच नाही तर पत्नी सिमम्बोने को-र्टाला सांगितले की तिचा नवरा तिच्यावर नेहमीच सं-शय घेत होता आणि त्यामुळेच येत्या काही दिवसांत तो तिला मा-र-हाण देखील करीत असे. पत्नीची म्हणणे लक्षात घेवून तिची वै-द्य-कीय तपासणी केली असता तिचे खा-जगी भा-गावर सूज व ज-ख-मां-चे निशाणी आढळून आले.

त्याच वेळी नवऱ्याने सांगितले की पत्नीवर त्याला अ-वै-ध सं-बंध असल्याचा सं-शय होता. एवढेच नाही तर त्याने असेही सांगितले की तिचे दु-सर्‍या पु-रुषाशी अनेकदा शा-री-रिक सं-बं-ध होते आणि तीने त्याची फ-सवणूक केली होती. एवढेच नव्हे तर त्याने पुढे सांगितले की तिने गु-प्त-पणे प-रदेशी मा-णसाशी ना-तं बनवलं आहे, म्हणून तिला ध-डा शि-कवण्यासाठी त्याने तिच्या इ-न-रवी-यर मध्ये लाल मि-रच्या चो-ळल्या.

दुसरीकडे सिमम्बोने को-र्टाला सांगितले की तिच्या पतीनेही पूर्वीच तिला ठा-र मा-रण्याचा प्र-यत्न केला होता. ती झोपेत असताना त्याने तिचा ग-ळा आ-वळ-ण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्याचवेळी पतीने सांगितले की पत्नी त्याच्याशी सं-बं-ध ठेवण्यास नकार देत होती. तर तिच्या पर्समध्ये त्याला एक वापरलेला कं-डो-म सापडला, ज्यामुळे त्याचा सं-शय प-क्का झाला.

दोघांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने अखेर पती पत्नीला घ-टस्फो-ट दिला आणि नंतर तीला भरपाईची योग्य र-क्क-म तसेच मुलांचा ताबा मिळाला. पतीला पत्नी व मुलांचा खर्च दरमहा करावा लागतो.

को-र्टाने हा निर्णय घेतला कारण ते कोणत्याही किं-म-तीत एकत्र राहण्यास तयार नव्हते. एवढेच नाही तर विचार करा आपण एकमेकांना मा-र-ण्या-चा प्र-यत्न करत असू तर तिथे प्रेम कसे जन्माला येईल. आणि जिथे प्रेम नाही तेथे पती पत्नीचे नाते पुढे कसे जाईल.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *